Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz poprzedzającej ją decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 2022-03-01.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.917.2021
Data sprawy:
2022-03-01
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz poprzedzającej ją decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) z dnia 17 lutego 2022 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) z dnia 22 maja 2020 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w L. z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Zaskarżonej decyzji Rzecznik zarzucił: naruszenie art. 156 § 1 pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej "k.p.a.") poprzez odmowę stwierdzenia nieważności decyzji obarczonych kwalifikowanymi wadami prawnymi, polegającymi na obrazie: art. 92 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 46 ust. 2 i 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej jako "u.z.z.c.z."), art. 7 k.p.a., art. 8 § 1 k.p.a., art. 9 k.p.a., art. 10 § 1 k.p.a., art. 61 § 4 k.p.a., art. 75 § 1 k.p.a. w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy o Policji oraz z art. 51 ust. 5 Konstytucji, art. 77 § 1 k. p. a. i art. 189d pkt 7 k.p.a.

W związku z powyższym, RPO wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. a także - na zasadzie art. 145 § 1 pkt 3 w zw. z art. 135 p.p.s.a - o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji PWIS z dnia 22 maja 2020 r. oraz poprzedzającej ją decyzji PPIS w L. z dnia 7 kwietnia 2020 r. oraz umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej w oparciu o art. 145 § 3 p.p.s.a. Jednocześnie Rzecznik wniósł o rozpoznanie niniejszej skargi w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 pkt 1 i 2 p.p.s.a.