Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichApelacja od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o wpis zmian redaktorów oraz zarządu spółki przez organ rejestrowy z dnia 2022-02-23.

Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
VII.716.20.2021
Data sprawy:
2022-02-23
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Apelacja od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o wpis zmian redaktorów oraz zarządu spółki przez organ rejestrowy.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 stycznia 2022 r. przez Sąd Rejonowy w W. w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z udziałem POLSKA PRESS Sp. z o.o. o złożenie dokumentu do akt rejestrowych, zarzucając temu postanowieniu: naruszenie prawa materialnego poprzez naruszenie art. 20b w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy o KRS poprzez nieuwzględnienie treści postanowienia Sądu Okręgowego w W. z dnia 8 kwietnia 2021 r. o wstrzymaniu wykonania decyzji Prezesa UOKiK wydającej zgodę na przejęcie przez PKN Orlen w celu skorygowania informacji zawartych w rubryce 7 działu I rejestru w zakresie niezbędnym dla zapewnienia zgodności tych informacji ze stanem prawnym ustalonym na mocy przytoczonego postanowienia; naruszenie prawa materialnego i przepisów postępowania poprzez niezastosowanie art. 12 ust. 3 ustawy oraz art. 24 ust. 6 ustawy o KRS w celu wykreślenia z urzędu danych niedopuszczalnych ze względu na obowiązujące przepisy prawa oraz niezgodnych ze stanem rzeczywistym w postaci informacji o skutecznym dokonaniu transakcji przejęcia, pomimo braku ostatecznego charakteru decyzji Prezesa UOKiK oraz dotyczącego jej postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 8 kwietnia 2021 r. wskazanego powyżej i przez to usankcjonowanie naruszenia przez sąd rejestrowy określonego w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o KRS obowiązku badania dokumentów będących podstawą wpisu pod względem zgodności formy i treści z przepisami prawa, a także zgodności przedłożonych danych ze stanem rzeczywistym.

Działając na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o KRS, Rzecznik wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i wydanie orzeczenia co do istoty sprawy poprzez uwzględnienie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o złożenie dokumentu do akt rejestrowych.

 


Data odpowiedzi:
2022-06-30
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (postanowienie z 30 czerwca 2022 r., sygn. akt XXII I Ga 267/22).
Sąd Okręgowy w W. postanowił uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w W. pozostawiając temu Sądowi rozstrzygniecie o kosztach postępowania apelacyjnego.