Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwieniu studentom uczelni medycznych w Ukrainie kontynuacji studiów w Polsce w związku z rozpoczęciem wojny z dnia 2022-02-28.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.33.2022
Data sprawy:
2022-02-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwieniu studentom uczelni medycznych w Ukrainie kontynuacji studiów w Polsce w związku z rozpoczęciem wojny.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa szereg pism od obywateli Polski studiujących dotychczas na ukraińskich uczelniach wyższych na kierunkach medycznych, zawierających prośbę o wskazanie możliwości dotyczących kontynuowania przez nich nauki na polskich uczelniach w związku z napaścią Rosji na Ukrainę i rozpoczęciem wojny. Z wpływających do Rzecznika pism wynika, że zasygnalizowany problem ma charakter ogólny i dotyczy przede wszystkim studentów kierunków medycznych.

Z analizy przekazanych Rzecznikowi pism wynika, że studentom zależy na umożliwieniu kontynowania zajęć na polskich uczelniach w ramach studiów stacjonarnych, z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć uzyskanych na ukraińskich uczelniach. Studenci zgłosili również problem związany z niemożnością uzyskania dokumentów świadczących o przebiegu dotychczasowych studiów w związku z brakiem kontaktu z uczelniami ukraińskimi.

Mając na uwadze powyższe, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o pilne podjęcie, we współpracy z odpowiednimi uczelniami wyższymi, działań służących umożliwieniu polskim studentom kształcącym się dotychczas w Ukrainie kontynuację studiów w Polsce, uwzględniając nadzwyczajne okoliczności niniejszej sprawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2022-02-28
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 29 marca 2022 r. wskazał, że Minister Zdrowia podjął szereg działań w porozumieniu z Rektorami uczelni oraz Ministrem Edukacji i Nauki zmierzających do tego, aby studenci, którzy ze względu na konflikt zbrojny musieli przerwać edukację, mogli kontynuować swoje kształcenie w Polsce. W celu umożliwienia przyjęcia studentów zostały stworzone odpowiednie przepisy, które zostały wprowadzone ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa ta daje m.in. możliwość przyjęcia przez polskie uczelnie studentów z Ukrainy, wprowadzając regulacje mające na celu ułatwienie przeprowadzenia tego procesu. Przewidziano również wsparcie dla obywateli Polskich którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami studiów przygotowujących do wykonywania m.in. zawodu lekarza, lekarza dentysty i którzy zostali przyjęci przez uczelnię polską. Uchwalone przepisy mają również na celu wprowadzenie zasad refundacji uczelniom publicznym i niepublicznym kosztów z tytułu różnicy w pobieranych przez nie opłatach za studia, w sytuacji, gdy są one wyższe od kosztów ponoszonych dotychczas przez studenta w uczelni ukraińskiej. Aktualnie trwa proces przyjmowania studentów przez uczelnie.