Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym przeciwko Spółce Mieszkaniowej o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem z dnia 2022-03-03.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.510.127.2021
Data sprawy:
2022-03-03
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym przeciwko Spółce Mieszkaniowej o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu z powództwa K. S. przeciwko Spółce Mieszkaniowej sp. z o.o. w K. o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich:

1) art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu nadanym art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, z art. 182 Konstytucji, a ponadto jest niezgodny z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; 2) art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji.

Mając na uwadze zachodzącą, zdaniem Rzecznika, kolizję pomiędzy wskazanymi przepisami ustawy oraz standardami konstytucyjnymi oraz standardami wynikającymi z treści wiążącej Polskę umowy międzynarodowej, rozstrzygnięcia tej kolizji może dokonać sąd przede wszystkim udzielając pierwszeństwa przed ustawą umowie międzynarodowej jaką jest Europejska Konwencja Praw Człowieka (art. 91 ust. 2 Konstytucji) albo też zawieszając postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 1 k.p.c. do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego skierowanego przez Sąd Rejonowy w K.

Zdaniem RPO sąd - mając na względzie sprzeczność art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - powinien rozpoznać zawisłą przed nim sprawę, stosując regułę kolizyjną art. 91 ust. 2 Konstytucji, na podstawie przepisów procesowych, które obowiązywały w dniu wszczęcia postępowania w sprawie z uwagi na potrzebę ochrony w ten sposób wartości konstytucyjnych, wywodzonych z art. 2 Konstytucji, oraz praw obywatelskich wynikających z art. 45 ust. 1 Konstytucji.