Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz o pozwolenie na broń palną przez osoby z jednoocznością z dnia 2022-03-05.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
WZF.7040.9.2018
Data sprawy:
2022-03-05
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz o pozwolenie na broń palną przez osoby z jednoocznością.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się pracownik ochrony z wrodzonym, głębokim niedowidzeniem oka lewego. Wnioskodawca wskazał, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dyskwalifikuje go z pracy w charakterze kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

W niniejszej sprawie Rzecznik zwrócił się do Konsultanta krajowego ds. okulistyki wskazując, że zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a) badania specjalistyczne, w tym okulistyczne, w zakresie oceny stanu narządu wzroku, przeprowadzane są zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15l ustawy o broni i amunicji. Rzecznik podniósł, że analogiczne wymagania dotyczące wzroku obowiązywały osoby ubiegające się o uprawnienia do zawodowego kierowcy. Tymczasem transponując dyrektywę Komisji (UE) 2016/1106 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie praw jazdy zmieniono, a następnie wydano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, które wprowadziło dla osób z jednoocznością korzystniejszą regulację. Z przepisów wynika, że osoby takie będą, pod pewnymi warunkami, mogły kierować pojazdami.

W związku z tym, Rzecznik poprosił o wyjaśnienie, czy w świetle aktualnej wiedzy medycznej wrodzona/względnie nabyta jednooczność powinna stanowić przeszkodę do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz o pozwolenie na broń palną. W odpowiedzi Konsultant krajowy ds. okulistyki wskazał, że w jego ocenie przepisy regulujące wydawanie decyzji w tej sprawie są nadmiarowe. Decyzja wydana jest prawidłowa i zgodna z obecnymi przepisami, natomiast od strony merytorycznej trudno nie uznać, że prowadzenie pojazdu mechanicznego przez kierowcę jednoocznego, czyli pozbawionego widzenia stereoskopowego może być porównywalne do pracy pracownika mogącego wykorzystać środki przymusu bezpośredniego. W opinii Profesora brak widzenia obuocznego, przy zachowaniu widzenia jednego oka na odpowiednim poziomie, może być wystarczający do wykonywania zawodu w zakresie ochrony mienia.

Mając powyższe na uwadze Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu rozwiązania przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: