Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o przywrócenie do pracy w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z dnia 2022-03-04.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.510.14.2022
Data sprawy:
2022-03-04
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o przywrócenie do pracy w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w K., który to Sąd zwrócił się do RPO z wnioskiem o przedstawienie podglądu prawnego na podstawie art. 635 k.p.c. dotyczącego właściwego, tj. zgodnego z ustawą składu Sądu w sprawie o przywrócenie do pracy w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia, w sytuacji, gdy pozew został wniesiony przed 3 lipca 2021 r., lecz do tego dnia nie zostali wyznaczeni ławnicy do składu Sądu.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: Art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązanych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu nadanym na mocy art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim ogranicza w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich prawo do rozpoznania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy w składzie z udziałem ławników, jest niezgodny z art. 2, art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 31 ust. 3 oraz art. 182 Konstytucji.

Mając na uwadze powyższe oraz ustrojową zasadę niezmienności składu wynikającą z art. 47b § 1 p.u.s.p., zdaniem Rzecznika, z uwagi na datę złożenia pozwu w przedmiotowej sprawie sąd winien rozpoznawać sprawę w składzie z udziałem ławników.