Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia z dnia 2022-03-08.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.140.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W. z dnia 3 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 110 § 1 k.p.w. zaskarżył powyższy wyrok w całości na korzyść ukaranego R. T.

Powołując się na przepis art. 111 k.p.w. wyrokowi temu Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, tj. art. 116 § 1 k.w. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany R. T. nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.

RPO wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku nakazowego i uniewinnienie obwinionego od popełnienia przypisanego mu wykroczenia.

 


Data odpowiedzi:
2022-03-30
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 30 marca 2022 r., sygn. akt V KK 103/22).
Sąd Najwyższy orzekł, iż kasacja okazała się zasadna. W niniejszej sprawie nie sporządzono uzasadnienia wyroku, w związku z czym nie jest na obecnym etapie możliwe odtworzenie realiów ewentualnego postępowania dowodowego, które doprowadziło Sąd do uznania, że w istocie R. T. był podejrzany o nosicielstwo koronawirusa. SN przypomniał, że nałożenie na obwinionego nakazu odbycia obowiązkowej kwarantanny, jak wynika z akt sprawy nie stanowiło następstwa podejrzenia o nosicielstwo wirusa Sars-CoV-2, lecz było wynikiem przekroczenia granicy państwowej. Już sama ta fundamentalna rozbieżność wyrzeczenia Sądu i materiału dowodowego prowadzi do konieczności uchylenia zaskarżonego orzeczenia. Z uwagi na kierunek środka zaskarżenia, nie jest także możliwe sanowanie powyższych mankamentów w ponownym postępowaniu.