Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o wznowienie postępowania przed Sądem Rejonowym w sprawie o nabycie spadku z dnia 2022-03-15.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.5.2022
Data sprawy:
2022-03-15
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania cywilnego (ŻPC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga o wznowienie postępowania przed Sądem Rejonowym w sprawie o nabycie spadku.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w S. B. z dnia 31 sierpnia 2017 r., wydanym w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Z. R. oraz wezwanie do udziału w sprawie na podstawie art. 510 § 2 k.p.c. następców prawnych zmarłego J. R.- który zgodnie z wcześniejszym prawomocnym postanowieniem wydanym w sprawie nabył w całości spadek po siostrze Z. R., tj.: T. M. oraz następców prawnych jego zmarłego syna J. R., tj. K. R., L. R. oraz L. R. - jako zainteresowanych stwierdzeniem nabycia spadku po Z. R.

Rzecznik wniósł także o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Rejonowego w S. B. z dnia 31 sierpnia 2017 r., w całości i odrzucenie wniosku S. H. z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wniesienia do Sądu) na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 in fine w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., ze względu na to, iż sprawa ta została już wcześniej prawomocnie rozstrzygnięta postanowieniem Sądu Rejonowego w N. T. z dnia 21 lipca 1976 r.

Ponadto RPO wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów: a . prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w N. T. z dnia 21 lipca 1976 r. - na okoliczność tego, że w chwili złożenia przez S. H. wniosku z dnia 29 grudnia 2016 r. (data ujawniona na prezentacie Sądu) o stwierdzenie nabycia spadku po Z. R., w obrocie funkcjonowało już prawomocne orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie; b. poświadczonej urzędowo kopii wniosku Starosty, który wpłynął do Biura Rzecznika w dniu 31 grudnia 2021 r. - na okoliczność zachowania terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania.