Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucające skargę na pismo Polskiego Funduszu Rozwoju w przedmiocie odmowy wypłaty subwencji finansowej z dnia 2022-03-25.

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.510.71.2022
Data sprawy:
2022-03-25
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucające skargę na pismo Polskiego Funduszu Rozwoju w przedmiocie odmowy wypłaty subwencji finansowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 10 lutego 2022 r., odrzucające skargę W. R. na pismo Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w przedmiocie odmowy wypłaty subwencji finansowej.

Zaskarżonemu postanowieniu Rzecznik zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: art. 58 § 1 pkt 1 w związku z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. w związku z art. 21a ust. 2b ustawy o systemie instytucji rozwoju (dalej jako "u.s.i.r."). W związku z powyższym, RPO wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.

W uzasadnieniu Rzecznik Praw Obywatelskich uznał za błędne stanowisko WSA, iż działalność PFR w przedmiotowym obszarze leży a limine poza zakresem kognicji sądu administracyjnego. Rozstrzygnięcie PFR - w ocenie Rzecznika - mieści się bowiem w granicach konstytuujących pojęcie aktu lub czynności z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.: ma bowiem charakter władczy, ale nie jest decyzją lub postanowieniem; zostało podjęte w sprawie indywidualnej danego przedsiębiorcy, ma charakter publicznoprawny; dotyczy uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa określonych w art. 21a ust. 2b u.s.i.r.