Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu z dnia 2022-04-05.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.18.2022
Data sprawy:
2022-04-05
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.

Działając na podstawie art. 14 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, w zw. z art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) i w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (u.p.n.) RPO zgłosił udział w ww. postępowaniu.

Na podstawie art. 351 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.n. Rzecznik wniósł o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w S. z dnia 18 lutego 2020 r., poprzez orzeczenie o wyłączeniu zamieszczenia danych M. B. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o jakim mowa w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (dalej u.p.z.p.s.) ze względu na to, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w sposób oczywisty wskazuje na spełnienie przesłanki z art. 9 ust. 3 in fine u.p.z.p.s., tj. zamieszczenie danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla M. B.

Jednocześnie, na podstawie art. 169 k.p.c., RPO wniósł o przywrócenie terminu do złożenia ww. wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w S. z dnia 18 lutego 2020 r., wnosząc o dopuszczenie dowodu z kopii pisma przewodniego, przy którym zostały przesłane do Biura Rzecznika akta sądowe, na okoliczność zachowania terminu.

 


Data odpowiedzi:
2022-04-20
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (postanowienie z 20 kwietnia 2022 r., sygn. akt III Nkd 50/20).
Sąd Rejonowy w S. postanowił : przywrócić Rzecznikowi Praw Obywatelskich termin do złożenia wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w S. z dnia 18 lutego 2020 r. oraz uzupełnić ww. postanowienie w ten sposób, że w sentencji dodać pkt VIII w brzmieniu „wyłącza zamieszczenie danych nieletniego M. B. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.”