Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichOdwołanie od decyzji Marszałka Województwa umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów z dnia 2022-04-07.

Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7204.117.2020
Data sprawy:
2022-04-07
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Odwołanie od decyzji Marszałka Województwa umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w całości decyzję Marszałka Województwa z 22 marca 2022 r., umarzającą postępowanie w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa z dnia 27 września 2019 r., udzielonego Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej na prowadzenie instalacji - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Zaskarżonej decyzji RPO zarzucił, że została wydana z naruszeniem art. 7 i art. 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i wniósł o jej uchylenie w całości oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

W ocenie Rzecznika rozstrzygnięcie w przedmiocie umorzenia postępowania w niniejszej sprawie jest przedwczesne. Podkreślić trzeba, że podstawą wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie były wyniki kontroli przeprowadzonych przez jednostkę Inspekcji Ochrony Środowiska, tj. wyspecjalizowaną państwową służbę, powołaną do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska (art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska). Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi z kolei od 23 listopada 2021 r. kolejną kontrolę podmiotu, którego dotyczy niniejsze postępowanie. Jej zakończenie, poprzez podpisanie protokołu kontroli planowane jest na 8 kwietnia 2022 r. Jednocześnie, zgodnie z uzyskaną przez Rzecznika informacją, kontrola ta wykazała po raz kolejny naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego.

Zdaniem RPO, wobec sprzeczności ustaleń faktycznych będących podstawą wydania zaskarżonej decyzji oraz wniosków wynikających z kończącej się 8 kwietnia br. kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zachodzi konieczność weryfikacji rzeczywistego sposobu gospodarowania odpadami przez podmiot, którego dotyczy postępowanie.

 


Data odpowiedzi:
2022-07-22
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (decyzja z 22 lipca 2022r., nr DIŚ-III.411.58.2022.AT.6).
Minister Klimatu i Środowiska utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Organy obu instancji stwierdzały nieprawidłowość polegającą na magazynowaniu odpadów organicznych, w tym zielonych w boksach przeznaczonych do prowadzenia procesu przetwarzania odpadów. Nieprawidłowość ta stanowiła podstawę wezwania Spółki do zaprzestania naruszania warunków pozwolenia zintegrowanego. Kontrola Marszałka potwierdziła w dniu 2 lutego 2022 r. zaprzestanie powyższego naruszenia. Z protokołu oględzin wykonanego w tym dniu wynika ponadto, iż proces kompostowania prowadzony był w boksach 2-6, przy czym nie odnotowano w zakresie jego prowadzenia nieprawidłowości. Z kolei w protokole z kontroli WIOŚ pod datą 30 marca 2022 r. również odnotowano informację Spółki o wykorzystywaniu boksów do biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem, magazynowaniu odpadów ulegających biodegradacji na wydzielonym placu na terenie składowiska oraz wyznaczeniu sektorów do składowania odpadów na kwaterze składowiska nr III. Tym samym w dokumentacji obu organów potwierdzają się dokonane ustalenia. Skoro więc Spółka podjęła działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości wskazanych w wezwaniu skierowanym przez Marszałka, ustały podstawy do cofnięcia pozwolenia zintegrowanego i uprawnione było umorzenie postępowania w sprawie cofnięcia z urzędu pozwolenia zintegrowanego.