Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, polegającego na orzeczeniu wobec oskarżonego kary łącznej pozbawienia wolności w rozmiarze wyższym od sumy podlegających łączeniu kar jednostkowych z dnia 2022-04-29.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1064.2020
Data sprawy:
2022-04-29
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, polegającego na orzeczeniu wobec oskarżonego kary łącznej pozbawienia wolności w rozmiarze wyższym od sumy podlegających łączeniu kar jednostkowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w R. z dnia 29 października 2019 r. Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. zaskarżył powyższe orzeczenie w części, dotyczącej rozstrzygnięcia o karze łącznej pozbawienia wolności, orzeczonej wobec T. S. w pkt I wyroku, na korzyść skazanego.

Działając na podstawie art. 523 § 1 k.p.k. wyrokowi temu Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisu prawa karnego materialnego, to jest art. 86 § 1 k.k., polegające na orzeczeniu, na podstawie tego przepisu, wobec T. S. w pkt I części dyspozytywnej wyroku łącznego, w wyniku połączenia kar 5 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej na mocy wyroku Sądu Rejonowego w D. oraz 3 lat pozbawienia wolności orzeczonej na mocy wyroku Sądu Rejonowego w R., przy czym Sąd Okręgowy w Rz. wyrokiem z dnia 31 stycznia 2019 r. obniżył orzeczoną wobec oskarżonego wyrokiem Sądu Rejonowego w R. karę pozbawienia wolności do 2 lat i 4 miesięcy, kary łącznej pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 3 miesięcy, to jest w rozmiarze wyższym od sumy podlegających łączeniu kar jednostkowych.

Wobec powyższego RPO wniósł o: 1) dopuszczenie dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy Sądu Rejonowego w R. na okoliczność, że Sąd Okręgowy w Rz. wyrokiem z dnia 31 stycznia 2019 r., obniżył orzeczoną wobec skazanego T. S. wyrokiem Sądu Rejonowego w R., karę pozbawienia wolności do 2 lat i 4 miesięcy; 2) uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w R. w tym zakresie do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2022-06-07
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z 7 czerwca 2022 r., sygn. akt III KK 218/22).
Sąd Najwyższy orzekł, iż kasacja Rzecznika Praw Obywatelskich, wniesiona na korzyść skazanego, jest oczywiście zasadna, co uprawniało do jej uwzględnienia na posiedzeniu bez udziału stron w trybie art. 535 § 5 k.p.k. Wymierzając skazanemu, przy zastosowaniu art. 86 § 1 k.k., kary łącznej pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 3 miesięcy, Sąd Rejonowy w R. dopuścił się rażącego naruszenia wskazanego przepisu prawa materialnego, gdyż nie zastosował się do zawartego w jego treści ograniczenia co do wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności i orzekł tę karę w rozmiarze wyższym niż określony w tym przepisie. Opisane naruszenie miało zatem istotny wpływ na treść wyroku łącznego Sądu Rejonowego w R., ponieważ doprowadziło do orzeczenia kary wyższej niż ta, którą, przy uwzględnieniu prawidłowo zgromadzonego materiału dowodowego, należało orzec. Wobec powyższego brak jest wątpliwości, że doszło do obrazy art. 86 § 1 k.k., która to obraza stanowi rażące naruszenie prawa i ma istotny wpływ na treść orzeczenia, gdyż skutkuje poniesieniem przez skazanego T. S. dolegliwości przekraczającej górny pułap możliwej do orzeczenia kary łącznej. Omówione zaszłości implikowały zatem konieczność uchylenia wyroku łącznego w zaskarżonej części.