Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, polegającego na orzeczeniu wobec oskarżonego kary łącznej ograniczenia wolności w wymiarze dwóch lat i ośmiu miesięcy, w sytuacji gdy przywołany przepis ustawy karnej dopuszcza orzeczenie kary łącznej ograniczenia wolności w wymiarze nieprzekraczającym dwóch lat z dnia 2022-04-29.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.307.2022
Data sprawy:
2022-04-29
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, polegającego na orzeczeniu wobec oskarżonego kary łącznej ograniczenia wolności w wymiarze dwóch lat i ośmiu miesięcy, w sytuacji gdy przywołany przepis ustawy karnej dopuszcza orzeczenie kary łącznej ograniczenia wolności w wymiarze nieprzekraczającym dwóch lat.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Ł. z dnia 6 czerwca 2019 r. Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. Rzecznik zaskarżył powyższy wyrok w części, tj. w punkcie 1 sentencji, obejmującym rozstrzygnięcie o karze łącznej ograniczenia wolności, orzeczonej wobec D. S., na korzyść skazanego.

Działając na podstawie art. 523 § 1 k.p.k. wyrokowi temu RPO zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisu prawa karnego materialnego, to jest art. 86 § 1 k.k., polegające na orzeczeniu wobec D. S. kary łącznej ograniczenia wolności w wymiarze 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy, w sytuacji gdy przywołany przepis ustawy karnej dopuszcza orzeczenie kary łącznej ograniczenia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 2 lat.

Wobec powyższego Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Ł. w tym zakresie do ponownego rozpoznania.