Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzedstawienie stanowiska procesowego dotyczącego zmiany treści zaskarżonej uchwały Sejmiku Województwa z dnia 2022-04-22.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.4.2020
Data sprawy:
2022-04-22
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Przedstawienie stanowiska procesowego dotyczącego zmiany treści zaskarżonej uchwały Sejmiku Województwa.

W związku z doręczeniem Rzecznikowi Praw Obywatelskich w dniu 16 lutego 2022 r. odpisu pisma pełnomocnika Sejmiku Województwa z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przekazania treści stanowiska Sejmiku Województwa L. z dnia 27 września 2021 r. zmieniającego stanowisko z dnia 25 kwietnia 2019 r., działając w oparciu o przepis art. 45 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako: "p.p.s.a."), RPO przedstawił stanowisko procesowe dotyczące zmiany treści zaskarżonej uchwały oraz działań instytucji Unii Europejskiej mających znaczenie dla niniejszej sprawy.

Dnia 27 września 2021 r. Sejmik Województwa L. podjął uchwałę-stanowisko zmieniające stanowisko z dnia 25 kwietnia 2019 r. Mając na uwadze nowe brzmienie uchwały, wydaje się, że gdyby uchwała miała taką treść od momentu, kiedy została podjęta, tj. od dnia 25 kwietnia 2019 r., to Rzecznik Praw Obywatelskich nie wniósłby skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nie domagałby się stwierdzenia jej nieważności. W brzmieniu obowiązującym od 27 września 2021 r. nie zawiera ona bowiem postanowień i twierdzeń dyskryminujących i naruszających prawa jakiejkolwiek grupy osób, w tym osób identyfikujących się jako geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT), jak miało to miejsce w przypadku uchwały w jej pierwotnym brzmieniu.

RPO zauważył, że zmiana nazwy i brzmienia stanowiska organu została dokonana po wniesieniu skargi kasacyjnej przez Rzecznika do Naczelnego Sądu Administracyjnego, lecz przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy przez NSA, tj. w czasie, kiedy postępowanie sądowoadministracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały pozostawało w toku. W ocenie RPO zmiana brzmienia uchwały nie wpływa na konieczność rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi Rzecznika z dnia 7 września 2019 r.

 


Data odpowiedzi:
2022-05-09
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (wyrok z 9 maja 2022 r., sygn. akt III SA/Lu 8/22).
Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, iż skarga jest uzasadniona, podzielając tym samym stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że zaskarżona uchwała podjęta została z naruszeniem prawa. WSA wskazał, iż zaskarżona uchwała: wykracza poza zakres zadań województwa i właściwości sejmiku województwa; podjęta została bez podstawy prawnej do wydania aktu o charakterze władczym; dyskryminuje osoby LGBT, wykluczając je ze wspólnoty samorządowej; ingeruje w sposób bezprawny w prawa i wolności jednostek: narusza godność, prawo do życia prywatnego i wolność wypowiedzi, ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, a także ogranicza prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, prawo do nauki oraz prawo do nauczania.