Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Finansów w sprawie uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego pracowników urzędów kontroli skarbowej z dnia 2022-05-09.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7060.91.2021
Data sprawy:
2022-05-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego pracowników urzędów kontroli skarbowej.

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że do Biura RPO w dalszym ciągu wpływają wnioski byłych pracowników wywiadu skarbowego. Wbrew stanowisku resortu finansów, w indywidualnych sprawach funkcjonariuszy celnych, sądy powszechne zaliczają im do okresu służby okresy zatrudnienia w korpusie służby cywilnej.

Rzecznik zauważył, że art. 150 ust. 8a ustawy o KAS został wprowadzony ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa zmieniająca), z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r., i w ocenie RPO dotyczy przekształceń (stosunku pracy w stosunek służby) mających miejsce po tej dacie. W przeciwnym bowiem przypadku ustawodawca ingerowałby w prawa nabyte funkcjonariuszy celnych, gdyż okres ten został im już zaliczony (skonsumowany) z chwilą przekształcenia stosunku pracy w stosunek służbowy, jeszcze przed wejściem w życie ustawy zmieniającej. Dotychczasowe ustawodawstwo wliczało zaś taki okres stażu pracy w korpusie służbie cywilnej do okresu służby w Służbie Celnej.

Kształtujące się aktualnie orzecznictwo sądowe zdaje się traktować takie okresy jako tożsame z okresem służby, nie zaś jako równorzędne ze służbą. Z powyższego wynika, że obowiązujące przepisy umożliwiają zaliczenie do okresów służby okresów zatrudnienia w korpusie służby cywilnej. Naturalnie dotyczy to wyłącznie okresów zatrudnienia zaliczonych do okresu służby tj. "skonsumowanych" przed 1 stycznia 2018 r. w rozumieniu ówczesnych przepisów.

W świetle powyższego, Rzecznik zwrócił się do Minister z prośbą o odniesienie się do przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2022-06-03
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 3 czerwca 2022 r. poinformował, że z dniem 10 czerwca 2022 r. wchodzą w życie nowe regulacje prawne ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany pozwolą na zaliczenie byłym pracownikom wywiadu skarbowego wskazanych w znowelizowanej ustawie okresów zatrudnienia w wywiadzie skarbowym jako równorzędnych ze służbą, co umożliwi nabycie uprawnień emerytalnych z systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.