Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelacje prokuratora oraz obrońcy nie wyszedł poza granice zaskarżenia i podniesionych zarzutów z dnia 2022-05-12.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.533.2021
Data sprawy:
2022-05-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelacje prokuratora oraz obrońcy nie wyszedł poza granice zaskarżenia i podniesionych zarzutów.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 30 października 2018 r., częściowo zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w W. z dnia 27 października 2017 r. Na podstawie art. 521 § 1 kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) RPO zaskarżył powyższy wyrok na korzyść K. K. w części, w której Sąd odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie wobec oskarżonej obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 195.500 zł na rzecz pokrzywdzonej H. S. (pkt 4 wyroku Sądu merytorycznego).

Powołując się na art. 523 § 1 k.p.k. zaskarżonemu orzeczeniu Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, tj. art. 440 k.p.k. w zw. z art. 433 § 1 k.p.k., polegające na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelacje prokuratora oraz obrońcy nie wyszedł poza granice zaskarżenia i podniesionych zarzutów i utrzymał w mocy orzeczenie zobowiązujące oskarżoną do zapłaty kwoty 195.500 zł na rzecz pokrzywdzonej H. S., pomimo, że w postępowaniu przed Sądem I instancji, wbrew dyspozycji art. 366 § 1 k.p.k., nie zostało wyjaśnione, czy roszczenie to było przedmiotem innego postępowania, względnie, czy o roszczeniu tym już prawomocnie orzeczono, podczas gdy wyjaśnienie tych okoliczności nie pozwalałoby na utrzymanie w mocy wyroku w tej części.

Wobec powyższego Rzecznik wniósł o: - dopuszczenie dowodu z akt sprawy Sądu Okręgowego w W., celem wykazania, że prawomocnym z dniem 27 listopada 2013 r. wyrokiem zaocznym z dnia 23 maja 20212 r. Sądu Okręgowego w W. zasądzono od K. K. na rzecz H. S. kwotę 200 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami, a w sprawie tej rozstrzygnięto o roszczeniach wynikających z umów sprzedaży wskazanych w opisie czynu przypisanego K. K.- uchylenie punktu II wyroku Sądu Apelacyjnego w W. w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania w tej części, w postępowaniu odwoławczym.