Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności wsparcia gospodarstw domowych, dotkniętych drastycznymi podwyżkami cen energii cieplnej z dnia 2022-05-18.

Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
IV.7215.108.2022
Data sprawy:
2022-05-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności wsparcia gospodarstw domowych, dotkniętych drastycznymi podwyżkami cen energii cieplnej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od obywateli, w których podnoszone są zastrzeżenia dotyczące braku należytej regulacji w zakresie objęcia ochroną mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych przed drastycznymi podwyżkami cen energii cieplnej w przypadku, gdy ciepło na potrzeby gospodarstwa domowego jest dostarczane przez przedsiębiorstwa energetyczne eksploatujące kotłownie gazowe.

Na potrzebę wprowadzenia stosownych regulacji w powyższym zakresie zwrócono już uwagę w uchwale Senatu RP z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw w związku z sytuacją na rynku gazu. Niestety, na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gaz, odrzucając poprawki Senatu, przewidujące objęcie ulgami ustawowymi przedsiębiorstwa energetyczne eksploatujące kotłownie gazowe dostarczające ciepło do gospodarstw domowych. W tym samym dniu ustawa została podpisana przez Prezydenta RP, a następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Wprowadzona ustawa doprowadziła do zróżnicowania sytuacji mieszkańców budynków wielolokalowych w ten sposób, że ochrony przed podwyżkami cen energii cieplnej zostały pozbawione gospodarstwa domowe, do których ciepło jest dostarczane przez przedsiębiorstwa energetyczne eksploatujące kotłownie gazowe.

Z napływających do Rzecznika skarg wynika, że podwyżki opłat za lokale sięgają już wysokości, której mieszkańcy nie są w stanie udźwignąć bez uszczerbku dla zaspokojenia innych bieżących potrzeb (opłaty na rzecz podmiotów zewnętrznych za wodę, ogrzewanie, ciepłą wodę i za śmieci stanowią już 3/4 całości opłat). Skutków tak drastycznych podwyżek nie zniwelowała ustawa o dodatku osłonowym, a także inne rozwiązania wprowadzone w ramach tarczy antyinflacyjnej.

Na konieczność wprowadzenia nowelizacji ww. ustawy wskazano również w procedowanym aktualnie w Sejmie projekcie ustawy, który ma na celu poszerzenie katalogu podmiotów objętych dostawą gazu według cen ustalanych w taryfie zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o podmioty używające gaz do produkcji energii cieplnej dostarczanej do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi. Rzecznik podkreślił, iż potrzeba wprowadzenia powyższych zmian jest bardzo pilna, albowiem bez ich wprowadzenia podwyżki opłat w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych i innych podmiotach zarządzających wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi już teraz osiągnęły poziom, którego mieszkańcy nie są w stanie udźwignąć.

Mając na uwadze powyższe, Rzecznik zwrócił się do Minister z prośbą o rozważenie potrzeby pilnego podjęcia działań legislacyjnych w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: