Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o ponownym ustaleniu emerytury oraz o ponownym ustaleniu renty inwalidzkiej z dnia 2022-05-18.

Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
WZF.7060.77.2022
Data sprawy:
2022-05-18
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o ponownym ustaleniu emerytury oraz o ponownym ustaleniu renty inwalidzkiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu w sprawie odwołania D. Cz. od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2017 r. o ponownym ustaleniu emerytury oraz o ponownym ustaleniu renty inwalidzkiej.

Jednocześnie stosownie do postanowień art. 373? k.p.c. RPO wniósł odpowiedź na apelację Zakładu Emerytalno - Rentowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA) złożoną od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 23 lutego 2022 r. Rzecznik wniósł także o oddalenie przedmiotowej apelacji.

RPO wskazał, iż postępowanie dowodowe związane z ustaleniem prawa do świadczenia powinno zostać zakończone na etapie postępowania przed Organem. W myśl zasady zaufania niedopuszczalne jest przerzucanie na obywatela negatywnych skutków działań organów administracji publicznej. W ocenie Rzecznika niedopuszczalne jest przerzucanie na obywatela skutków błędów lub uchybień popełnionych zarówno przez samego prawodawcę, jak również negatywnych skutków błędów popełnionych przez sam organ administracji publicznej np. przez ich niewłaściwą interpretację. ZER MSWiA zarzucając Sądowi I instancji zakwestionowanie treści informacji IPN i przerzucenie na Organ ciężaru dowodu w zakresie wykazania, że Odwołująca się realizowała służbę na rzecz państwa totalitarnego, pomimo braku udowodnienia przez Odwołującą się okoliczności przeciwnych, zmierza w istocie do przerzucenia na obywatela skutków zastosowanej przez siebie niewłaściwej interpretacji przepisów prawa oraz braku inicjatywy dowodowej, do której był zobowiązany w toku postępowania o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego (zasada prawdy obiektywnej).