Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny z dnia 2022-05-30.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.172.2022
Data sprawy:
2022-05-30
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia 11 marca 2022 r. utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S. z dnia 10 lutego 2022 r. w przedmiocie wymierzenia Pani A. G. administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 500 zł za naruszenie obowiązku kwarantanny.

Zaskarżonej decyzji RPO zarzucił naruszenie: 1) art. 15zzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 2) art. 6 K.p.a. oraz 7 K.p.a. i art. 77 § 1 K.p.a. w związku z art. 189f § 1 pkt 1 i 2 K.p.a., które miało istotny wpływ na wynik sprawy.

W związku z powyższym, Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S., stosownie do art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.