Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o wyłączenie zamieszczenia danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dnia 2022-05-31.

Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.57.2022
Data sprawy:
2022-05-31
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o wyłączenie zamieszczenia danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Działając na podstawie art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich w zw. z art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) i w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (u.p.n.) Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w B.

Na podstawie art. 351 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.n. RPO wniósł o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia 9 listopada 2021 r., poprzez orzeczenie o wyłączeniu zamieszczenia danych nieletniego B. D. w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o jakim mowa w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (dalej u.p.z.p.s.) ze względu na to, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie w sposób oczywisty wskazuje na spełnienie przesłanki z art. 9 ust. 3 in fine u.p.z.p.s., tj. zamieszczenie danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla nieletniego B. D.

Jednocześnie, na podstawie art. 169 k.p.c. Rzecznik wniósł o przywrócenie terminu do złożenia ww. wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia 9 listopada 2021 r., wnosząc o dopuszczenie dowodu z kopii pisma przewodniego, przy którym zostały przesłane do Biura Rzecznika akta sądowe, na okoliczność zachowania terminu.

 


Data odpowiedzi:
2022-05-31
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (postanowienie z 10 sierpnia 2022 r., sygn. akt III Nkd 15/21).
Sąd Rejonowy w B. postanowił przywrócić termin Rzecznikowi Praw Obywatelskich do złożenia wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia 9 listopada 2021 r.; uzupełnić postanowienie Sądu Rejonowego w B. z dnia 9 listopada 2021 r. poprzez dodanie w tenorze orzeczenia punktu 3. o następującym brzmieniu: „na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym, orzec o wyłączeniu zamieszczania danych nieletniego B. D. w rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, albowiem zamieszczenie owych danych spowodowałoby niewspółmiernie surowe skutki dla nieletniego.