Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole przeciwko Miastu z dnia 2022-06-07.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.7037.241.2020
Data sprawy:
2022-06-07
Rodzaj sprawy:
skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole przeciwko Miastu.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 13 grudnia 2018 r., w sprawie z powództwa M. Z. będącej organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole w W., przeciwko Miastu W.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w zw. z art. 115 § 1 i § 1a i art. 89 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym (dalej jako: u.s.n.), z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, RPO zaskarżył ww. postanowienie w części, tj. w zakresie pkt 1.

Na podstawie art. 89 § 1 pkt 2 ustawy o Sądzie Najwyższym zaskarżonemu postanowieniu Rzecznik zarzucił rażące naruszenie prawa poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 90 ust. 11 ustawy o systemie oświaty (dalej jako: u.s.o.) w sytuacji, gdy art. 27 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw nie przewidywał jego zastosowania do czynności podejmowanych w związku z udzieleniem dotacji w latach 2008-2016, lecz jedynie do czynności podejmowanych w związku z udzieleniem dotacji na rok 2017.

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o dyspozycję art. 91 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, RPO wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w części, tj. w zakresie pkt 1, oraz o przekazanie w tej części sprawy do ponownego rozpoznania.