Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność Rady Ministrów w przedmiocie przyjęcia bez zmian projektu rozporządzenia w sprawie zmiany granic niektórych gmin z dnia 2022-06-15.

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.600.3.2022
Data sprawy:
2022-06-15
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność Rady Ministrów w przedmiocie przyjęcia bez zmian projektu rozporządzenia w sprawie zmiany granic niektórych gmin.

Działając na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz art. 8 § 1 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 - 2 - ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako "p.p.s.a."), Rzecznik zaskarżył czynność Rady Ministrów z 27 grudnia 2021 r. w przedmiocie przyjęcia bez zmian projektu rozporządzenia w sprawie zmiany granic niektórych gmin w zakresie, w jakim czynność ta odnosi się do zmiany z dniem 1 stycznia 2022 r. granic gminy K. i gminy B. przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy B. obszaru obrębu ewidencyjnego W. G., o powierzchni 2061,59 ha, z gminy K.

Zaskarżonej czynności RPO zarzucił, że została podjęta z naruszeniem art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (dalej jako "u.s.g.") w zw. z art. 15 ust. 2 Konstytucji poprzez przyjęcie projektu rozporządzenia zmieniającego granice gmin w sposób dowolny, w oderwaniu od ustawowych i konstytucyjnych dyrektyw dokonywania takich zmian i wniósł o stwierdzenie jej bezskuteczności w zaskarżonym zakresie.

Rzecznik podzielił pogląd o konieczności zapewnienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady Ministrów dotyczących zmian granic gmin, które są prezentowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Jako że dotychczas żaden organ uprawniony do zainicjowania procesu legislacyjnego zmierzającego do kompleksowego rozstrzygnięcia przedstawionego problemu, nie podjął stosownych działań w celu wykonania sygnalizacji trybunalskich, Rzecznik uznał za stosowne skierowanie skargi do sądu administracyjnego w niniejszej sprawie. Postanowił skorzystać z jedynego środka prawnego mogącego doprowadzić do oceny materialnoprawnych aspektów rozstrzygnięcia Rady Ministrów w przedmiocie zmiany granic gmin.