Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego materialnego i skazania skarżącego za zniesławienie z dnia 2022-06-21.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.175.2022
Data sprawy:
2022-06-21
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego materialnego i skazania skarżącego za zniesławienie.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 30 listopada 2021 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B. - Z. z dnia 20 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. RPO zaskarżył powyższy wyrok w całości, na korzyść oskarżonego E. G. Na podstawie art. 523 § 1 k.p.k. wyrokowi temu Rzecznik zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego materialnego, to jest art. 212 § 1 k.k., polegające na uznaniu przez Sąd II instancji, że przypisany oskarżonemu czyn wyczerpywał ustawowe znamiona tego przepisu, w sytuacji gdy działanie E. G. - jak wynika to z prawidłowo poczynionych ustaleń faktycznych - należało rozpatrywać w kategorii pozaustawowego kontratypu dozwolonej krytyki, co wyłączało przestępność czynu zniesławienia.

Wobec powyższego Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu I instancji i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia przypisanego mu czynu.