Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na niewłaściwym przeprowadzeniu kontroli apelacyjnej z dnia 2022-06-23.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1178.2020
Data sprawy:
2022-06-23
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na niewłaściwym przeprowadzeniu kontroli apelacyjnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 19 lutego 2020 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K. z dnia 12 lipca 2019 r. Na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. zaskarżył powyższy wyrok w odniesieniu do skazanego J. M. K., na jego korzyść w zakresie, w jakim Sąd II instancji utrzymał w mocy orzeczenie o nawiązce zawarte w punkcie III wyroku Sądu I instancji.

Na podstawie art. 523 § 1 k.p.k. orzeczeniu temu RPO zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, to jest art. 433 § 2 k.p.k. w zw. z art. 457 § 3 k.p.k., polegające na niewłaściwym przeprowadzeniu kontroli apelacyjnej oraz nieprawidłowym rozważeniu i ustosunkowaniu się w części motywacyjnej uzasadnienia zaskarżonego wyroku do podniesionego w punkcie 6 apelacji obrońcy zarzutu naruszenia przepisu prawa materialnego, to jest art. 290 § 2 k.k., na podstawie którego wobec oskarżonego orzeczono nawiązkę, podczas gdy orzeczenie nawiązki na podstawie tego przepisu nie było możliwe, bowiem oskarżony został skazany za kradzież drewna sosnowego, a nie za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego.

Wobec powyższego Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w K. w części dotyczącej J. M. K. w zakresie, w jakim Sąd ten utrzymał w mocy orzeczenie o nawiązce zawarte w punkcie III wyroku Sądu I instancji oraz uchylenie orzeczenia o nawiązce zawartego w punkcie III wyroku Sądu Rejonowego w K. z dnia 12 lipca 2019 r.