Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Komendanta Placówki Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego o udzielenie cudzoziemcowi zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych z dnia 2022-06-15.

Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.541.7.2022
Data sprawy:
2022-06-15
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Komendanta Placówki Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego o udzielenie cudzoziemcowi zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej udzielenia zgody na pobyt humanitarny obywatelowi Mongolii, Panu B. U. Z uzyskanych informacji wynika, że Pan B. U. przybył do Polski w roku 2001, jako trzynastolatek, i od tamtej pory nieprzerwanie przebywa na terytorium RP. Cudzoziemiec ukończył w tym czasie polską szkołę podstawową, gimnazjum, a następnie liceum i rozpoczął studia. Jego więzi z Mongolią miały ulec osłabieniu. Z przekazanych mi informacji wynika też, że Pan B. U. zintegrował się ze społecznością polską. Co więcej, cudzoziemiec obecnie lepiej posługuje się językiem polskim, niż mongolskim.

Do 2011 lub 2012 roku pobyt Pana B. U. w Polsce miał być uregulowany, natomiast od tego czasu prawdopodobnie przebywa on na terytorium RP bez ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w naszym kraju. Biorąc jednak pod uwagę opisane powyżej okoliczności, zwłaszcza silne związki cudzoziemca z Polską, istnieje realne ryzyko, że ewentualne zobowiązanie go do powrotu do kraju pochodzenia wiązałoby się z naruszeniem jego prawa do życia prywatnego w rozumieniu art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej: "EKPC"), co z kolei powinno uzasadniać udzielenie Panu B. U. zgody na pobyt ze względów humanitarnych na podstawie art. 348 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach (dalej: "u.o.c.").

Mając powyższe na uwadze, Rzecznik zwrócił się do Komendanta z prośbą o udzielenie informacji, czy w stosunku do ww. cudzoziemca toczy się lub kiedykolwiek toczyło postępowanie administracyjne w przedmiocie zobowiązania do powrotu do kraju pochodzenia, w którym badana byłaby możliwość udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych. Jeśli zaś takie postępowanie nie zostało do tej pory wszczęte, nie przesądzając o tym, czy cudzoziemiec spełnia przesłanki do udzielania mu ww. zgody, RPO wnosi o wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego umożliwiającego zbadanie wystąpienia po stronie cudzoziemca przesłanek uzasadniających udzielenie mu zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych.

 


Data odpowiedzi:
2023-11-17
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (decyzja z 17 listopada 2023 r., nr 14-636/11/D-ZPH/2023).
Komendant Placówki Straży Granicznej w W. odmówił zobowiązania cudzoziemca do powrotu; udzielił zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Komendanta Placówki Straży Granicznej w W. w niniejszej sprawie, mamy do czynienia z koniecznością poszanowania prawa Cudzoziemki do prowadzonego w Polsce życia rodzinnego i prywatnego. W sprawie wykazano bez wątpienia, że nieudzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych Stronie, mogłoby stanowić naruszenie jej prawa do życia rodzinnego lub prywatnego, w rozumieniu przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.