Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Komendanta Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego w spawie udzielenia zgody na pobyt stały ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2022-06-27.

Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.10.2022
Data sprawy:
2022-06-27
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do Komendanta Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego w spawie udzielenia zgody na pobyt stały ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wszczęcie, na podstawie art. 356 ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach (dalej: "u.o.c."), postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Pani A. Z., Panu M. Z., A. Z. oraz A. K. Z. zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RPO, działając na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej zobowiązania cudzoziemców do powrotu do kraju pochodzenia. Po zbadaniu sprawy Rzecznik doszedł do przekonania, że ze względu na nowe okoliczności, które wyszły na jaw bądź zaistniały po wydaniu ostatecznej decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu, konieczne jest ponowne zbadanie przez uprawniony do tego organ, czy zachodzą przesłanki do udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt humanitarny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa wprowadzają obowiązek uwzględnienia okoliczności, które wyszły na jaw lub zaistniały po wydaniu ostatecznej decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. Organ zobowiązany jest do dokonania oceny, czy okoliczności te powodują konieczność udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 


Data odpowiedzi:
2023-03-30
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (decyzja z 30 marca 2023 r., nr NW-WA/287 /D-ZPH/2022).
Komendant Placówki Staży Granicznej wydał decyzję o odmowie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Po przeanalizowaniu całego zgromadzonego materiału dowodowego należy zauważyć, iż nie zaistniały żadne okoliczności, które mogłyby świadczyć, że powrót Cudzoziemca do kraju pochodzenia wiązałby się z jakimkolwiek naruszeniem przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w tym prawa do ochrony życia rodzinnego czy prywatnego. Organ uznał, że materiał dowodowy zgromadzony po przeprowadzeniu dowodów na żądanie Rzecznika Praw Obywatelskich, jest zebrany w stopniu wystarczającym do rozstrzygnięcia kwestii zasadności wydania decyzji o odmowie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych. W tym miejscu wskazać należy, iż Cudzoziemiec wraz z rodziną przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tylko i wyłącznie w celu uzyskania statusu uchodźcy. Cudzoziemiec nie posiada w Polsce również majątku trwałego ani źródeł dochodu stanowiących podstawę jego egzystencji. Fakt, że w Rzeczpospolitej Polskiej istnieje lepsza sytuacja gospodarcza, oraz lepsza ogólna sytuacja kraju goszczącego w stosunku do kraju pochodzenia, nie oznacza, iż cudzoziemcowi należy zalegalizować pobyt w Polsce.