Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Komendanta Straży Granicznej o wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2022-06-27.

Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.46.2022
Data sprawy:
2022-06-27
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Komendanta Straży Granicznej o wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich, działając na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, zdecydował się wystąpić z wnioskiem o wszczęcie przez Komendanta Placówki Straży Granicznej postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych.

Z perspektywy wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich nie ma znaczenia merytoryczne uzasadnienie wcześniejszych rozstrzygnięć. Wart uwzględnienia jest natomiast fakt, że od wydania decyzji orzekających o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu, rozstrzygających również sprawę w zakresie spełniania przez cudzoziemców przesłanek do udzielenia zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych, minęło prawie 5 lat. Stąd też, w ocenie Rzecznika, konieczne jest zbadanie przez właściwy w tej sprawie organ, czy wobec rodziny nie wystąpiły nowe okoliczności, które obecnie uniemożliwiałyby wykonanie decyzji zobowiązującej cudzoziemców do powrotu, zwłaszcza w kontekście ochrony prawa cudzoziemców do życia rodzinnego i prywatnego.

Organem właściwym do wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie udzielenia zgody na pobyt humanitarny w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające taką zgodę wyszły na jaw po wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie zobowiązania do powrotu, jest Komendant Placówki Straży Granicznej, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

 


Data odpowiedzi:
2023-04-27
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (decyzja z 27 kwietnia 2023 r., nr 03-105/1/D-ZPH/2023).
Komendant Placówki Straży Granicznej w B. na podstawie art. 348 pkt 2, art. 355 ust. 1 i art. 356 ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach w zw. z art. 10 ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw udzielił zgody na pobyt ze względów humanitarnych panu I. S. oraz małoletnim dzieciom pozostającym pod opieką prawną cudzoziemców. Analizując sytuację cudzoziemców zaznaczyć należy, że nieudzielenie panu I. S. zgody na pobyt ze względów humanitarnych bezdyskusyjnie spowoduje brak zapewnienia małoletnim dzieciom pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania i godności i podmiotowości, a ponadto naruszy prawa dziecka do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego oraz po wykonaniu czynności przewidzianych przepisami prawa Komendant Placówki Straży Granicznej w B. stwierdził, że sytuacja, w jakiej obecnie znajduje się pan I. S. oraz jego rodzina wyczerpuje dyspozycję określoną art. 348 pkt 2, w świetle której „cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt humanitarny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zobowiązanie go do powrotu (...) naruszałoby jego prawo do życia rodzinnego lub prywatnego, w rozumieniu przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstaw owych wolności”.