Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2022-09-01.

Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.23.2022
Data sprawy:
2022-09-01
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich, działając na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy o RPO, prowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej zobowiązania cudzoziemca, do powrotu do kraju pochodzenia.

Rzecznik wskazał, że ze względu na nową okoliczność, która wyszła na jaw po wydaniu ostatecznej decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, konieczne jest ponowne zbadanie przez uprawniony do tego organ, czy zachodzą przesłanki do udzielenia ww. cudzoziemcowi zgody na pobyt humanitarny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okolicznością wymagającą obecnie szczegółowego zbadania jest deklarowana m.in. w skargach kierowanych do Biura RPO orientacja seksualna i przynależność Cudzoziemca do społeczności LGBTQ+, co może narazić go na niebezpieczeństwo w razie jego powrotu do kraju pochodzenia. Tym samym w przypadku cudzoziemca spełniona może zostać przesłanka udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Powrót do kraju pochodzenia, w przypadku przynależności do społeczności LGBTQ+, może zagrażać prawu do życia lub wolności, bądź narażać cudzoziemca na nieludzkie traktowanie.

 


Data odpowiedzi:
2023-01-23
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (decyzja z 23 stycznia 2023 r., nr 03-095/1/D-ZPH/2023).
Komendant Straży Granicznej w K. odmówił udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i udzielenia zgody na pobyt tolerowany wobec obywatela Iraku A. H. R. A. S. Komendant ocenił jako niewiarygodne i niespójne wyjaśnienia złożone przez cudzoziemca w toku przedmiotowego postępowania. RPO we wniosku, stanowiącym podstawę wszczęcia przedmiotowego postępowania administracyjnego, wskazał, że wobec cudzoziemca ujawniła się nowa, niebadana dotychczas okoliczność, a mianowicie przynależność cudzoziemca do społeczności LGBTQ+. W uzasadnieniu wskazano, że z treści przesłuchania cudzoziemca wynika jednak, że uświadomił on sobie swoją orientację seksualną w wieku około 15 lat, zatem przekraczając nielegalnie granicę Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. miał świadomość swojej tożsamości. Podkreślono także, że cudzoziemiec miał możliwość powołania się na wskazaną powyżej okoliczność w toku postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu prowadzonego przez organ. Zaznaczono również, że wobec wydanej decyzji nie zostało wniesione odwołanie, w związku z czym stała się ona ostateczna. Ponadto na wniosek A. H. R. A. S. trzykrotnie była wobec niego wszczęta procedura udzielenia ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Składając dwa pierwsze wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej cudzoziemiec przedstawiał inne okoliczności powodujące konieczność szukania ochrony przed powrotem do państwa pochodzenia niż za trzecim razem. Organ uznał, że wobec obywatela Republiki Iraku A. H. R. A. S. nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych, jak również nie zachodzą przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany.