Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSprzeciw od ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta ustalających zobowiązanie w podatku od nieruchomości z dnia 2022-10-17.

Adresat:
Prezydent m. st. Warszawy
Sygnatura:
V.511.688.2021
Data sprawy:
2022-10-17
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Sprzeciw od ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta ustalających zobowiązanie w podatku od nieruchomości.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł sprzeciw od ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (dalej: "Prezydent") wydanych wobec Pana A. K.: - ustalających zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2006 r. (vide pkt 4) - z dnia 26 lutego 2007 r., - ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2007 r., z dnia 29 stycznia 2008 r., - ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2008 r., z dnia 6 lutego 2009 r., - ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2009 r., z dnia 3 lutego 2010 r., - ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2010 r., i zażądał wznowienia postępowań zakończonych ww. decyzjami oraz uchylenia ww. decyzji Prezydenta.

Ponadto, Rzecznik zgłosił udział na prawach prokuratora w postępowaniu, które zostanie zainicjowane niniejszym sprzeciwem.

W ocenie RPO decyzje Prezydenta określające Podatnikowi wysokość podatku od nieruchomości za lata 2006-2010, obarczone są kwalifikowanymi wadami prawnymi. Dlatego stwierdzenie, że na Podatniku nie ciążył obowiązek podatkowy powinno skutkować uchyleniem decyzji ostatecznych i umorzeniem postępowań, których decyzje te kończyły. Podjęciu takiego rozstrzygnięcia nie stoją na przeszkodzie określone w Ordynacji podatkowej terminy przedawnienia, jako że w tym przypadku bezprzedmiotowość postępowania skutkująca obowiązkiem jego umorzenia, nie ma żadnego związku z kwestią przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 


Data odpowiedzi:
2023-01-09
Opis odpowiedzi:
Stanowisko częściowo uwzględnione (postanowienie z 9 stycznia 2023 r. , znak spr. COP-14.3127.9411.2022.KSZ /6.KSZ.COP-14/).
W wyniku postępowania w sprawie odtworzenia zbrakowanych akt postępowania podatkowego, na podstawie art. 216 i 217 ustawy - Ordynacja podatkowa w zw. z art. 297 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku ze wznowionym postępowaniem w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2006 za nieruchomość położoną na terenie m.st. Warszawy przy ul. S. Prezydent m.st. Warszawy postanowił odtworzyć ostateczną decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2006 za ww. nieruchomość, zbrakowaną po upływie okresu jej przechowywania, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, w zakresie przedmiotów opodatkowania, podstaw opodatkowania, kwoty podatku, kwot poszczególnych rat podatku i terminów ich płatności oraz odtworzyć informację o dacie doręczenia decyzji A.K. tj. 10 lutego 2006 r., a także zaniechać odtwarzania informacji o terminach zapłaty organowi podatkowemu rat podatku z uwagi na fakt, iż informacje te są dostępne w rejestrze podatkowym systemu SIGID - programie obsługującym w 2006 r. szczegółową ewidencję i rozliczanie osób fizycznych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy w Dzielnicy B. Urzędu m.st. Warszawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.