Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2023-04-20.

Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.5.2023
Data sprawy:
2023-04-20
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wszczęcie na podstawie art. 356 ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach (dalej: "u.o.c.") postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Pani K. K. zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W stosunku do cudzoziemki toczyło się postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu, które w pierwszej instancji zakończyło się decyzją Komendanta PSG w G. z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zobowiązaniu Pani K. K. do powrotu. Od decyzji tej cudzoziemka wniosła odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (dalej: "Szef Urzędu"), który w decyzji z dnia 29 lipca 2021 r. postanowił o utrzymaniu ww. decyzji Komendanta PSG w G. w mocy. Decyzja ta stała się ostateczna.

Z informacji posiadanych przez Rzecznika wynika, że istnieją nowe okoliczności, które mogą powodować konieczność wyrażenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a które nie zostały zbadane w decyzji Szefa Urzędu z dnia 29 lipca 2021 r., podtrzymującej decyzję organu I instancji w części dotyczącej zobowiązania cudzoziemki do powrotu.