Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2023-03-21.

Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
GKWN.542.1.2023
Data sprawy:
2023-03-21
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
GKWN - Główny Koordynator do spraw Współpracy Naukowej
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wszczęcie, na podstawie art. 356 ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach (dalej: "u.o.c.") postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Panu A. S. R. R. zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik, działając na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy o RPO, prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej zobowiązania cudzoziemca, A. S. R. R., do powrotu do kraju pochodzenia. Po zbadaniu sprawy Rzecznik doszedł do przekonania, że ze względu na nową okoliczność, która wyszła na jaw po wydaniu ostatecznej decyzji o zobowiązaniu ww. cudzoziemca do powrotu, konieczne jest ponowne zbadanie przez uprawniony do tego organ, czy zachodzą przesłanki do udzielenia ww. cudzoziemcowi zgody na pobyt humanitarny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z informacji dostępnych Rzecznikowi wynika, że postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu prowadzone było przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Cz. Rzecznikowi nie jest znana data wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu, jednakże Rzecznik powziął informację o zaplanowanym na dzień 22 marca 2023 r. przymusowym wykonaniu wydanej decyzji.