Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2023-07-03.

Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.540.52.2023
Data sprawy:
2023-07-03
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wszczęcie na podstawie art. 356 ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach (dalej: "u.o.c.") postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Pani N. M. zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RPO podjął postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej zobowiązania cudzoziemki N. M. do powrotu do kraju pochodzenia. Po zbadaniu sprawy Rzecznik doszedł do przekonania, że ze względu na nową okoliczność, która wyszła na jaw po wydaniu ostatecznej decyzji o zobowiązaniu ww. cudzoziemki do powrotu, konieczne jest ponowne zbadanie przez uprawniony do tego organ, czy zachodzą przesłanki do udzielenia ww. cudzoziemce zgody na pobyt humanitarny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z informacji dostępnych Rzecznikowi wynika, że istnieje nowa okoliczność, która może powodować konieczność wyrażenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a która nie została zbadana w decyzji Komendanta Placówki Straży Granicznej w W. dotyczącej zobowiązania cudzoziemki do powrotu. Okolicznością wymagającą obecnie szczegółowego zbadania jest konieczność zapewnienia opieki przez dorosłą córkę cudzoziemki, Panią O. J., w wyniku pogorszenia się zdrowia Pani N. M. Po wydaniu decyzji zobowiązującej do powrotu, w dniu 14 stycznia 2022 r. cudzoziemka doświadczyła pierwszego udaru niedokrwiennego lewej półkuli mózgu. W dniu 15 marca 2023 r. cudzoziemka przeszła kolejny udar niedokrwienny lewej półkuli mózgu. Udary spowodowały znaczne pogorszenie stanu zdrowia cudzoziemki, w tym zaburzenia mowy i częściowy niedowład jej ciała, co doprowadziło do niezdolności do samodzielnego funkcjonowania bez wsparcia córki, która przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, i z którą Pani N. M. mieszka.

 


Data odpowiedzi:
2024-02-27
Opis odpowiedzi:
Stanowisko uwzględnione (decyzja nr 14-636/7/D-ZPH/2024 z 27 lutego 2024 r.).
Komendant Placówki Straży Granicznej w W. udzielił zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pani N. M. W przeprowadzonym postępowaniu potwierdzono fakt, iż Pani N. M. mieszka wraz z córką, zięciem i trojgiem wnucząt, aktualnie nie pracuje oraz pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Cudzoziemka nie posiada ważnego paszportu zagranicznego. Ponadto, stan zdrowia Cudzoziemki znacznie się pogorszył od momentu, w którym Komendant Placówki Straży Granicznej w W. rozpatrywał postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemki do powrotu, co doprowadziło do braku możliwości samodzielnego funkcjonowania. W obecnej sytuacji Pani N. M. wymaga stałej opieki ze strony swej dorosłej córki. W ocenie Komendanta Placówki Straży Granicznej w W. zeznania Cudzoziemki nie budzą żadnych wątpliwości, iż występują więzy rodzinne. Zgromadzony w trakcie postępowania administracyjnego materiał dowodowy wskazuje, iż wobec Cudzoziemki zachodzą zatem okoliczności zawarte w art. 348 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach uzasadniające udzielenie Cudzoziemce zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.