Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2023-07-03.

Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.486.2022
Data sprawy:
2023-07-03
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wszczęcie na podstawie art. 356 ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach (dalej: "u.o.c.") postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Panu M. S. S. A. - Z. zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik, działając na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy o RPO, podjął postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej zobowiązania cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia. Po zbadaniu sprawy Rzecznik doszedł do przekonania, że ze względu na nową okoliczność, która została ujawniona po wydaniu ostatecznej decyzji o zobowiązaniu ww. cudzoziemca do powrotu, konieczne jest ponowne zbadanie przez uprawniony do tego organ, czy zachodzą przesłanki do udzielenia ww. cudzoziemcowi zgody na pobyt humanitarny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ocenie RPO kwestia grożącego cudzoziemcowi niebezpieczeństwa ze strony ugrupowania K. H., wymaga dogłębnego wyjaśnienia. Z załączonych dokumentów wynika, że ww. bojówka nieustannie podejmuje próby odnalezienia Pana A.- Z. i zmuszenia go do dołączenia do szeregów tej grupy. W związku z tym istnieje poważne ryzyko, że w razie powrotu na terytorium kraju pochodzenia Pan A. - Z. będzie poddany traktowaniu sprzecznemu z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską zobowiązaniami międzynarodowymi, w szczególności zaś z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

 


Data odpowiedzi:
2024-01-29
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (decyzja z 29 stycznia 2024 r., nr 03-078/1/DZPH/2024).
Komendant Placówki Straży Granicznej w A. wydał ob. Iraku Panu M. S. S. A. Z. decyzję nr 03-078/1/DZPH/2024 0 odmowie udzielenia zgody na pobyt humanitarny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.