Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2023-08-08.

Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.19.2023
Data sprawy:
2023-08-08
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania – sprawa zakończona negatywnie
Opis sprawy:

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Działając na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (dalej: "ustawa o RPO") w zw. z art. 182 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: "k.p.a.") Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wszczęcie na podstawie art. 356 ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach (dalej: "u.o.c.") postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Panu A. I. zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RPO, działając na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy o RPO, prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej zobowiązania Pana A. I. do powrotu do kraju pochodzenia. Po zbadaniu sprawy Rzecznik doszedł do przekonania, że ze względu na nową okoliczność, która została ujawniona po wydaniu ostatecznej decyzji o zobowiązaniu ww. cudzoziemca do powrotu, konieczne jest ponowne zbadanie przez uprawniony do tego organ, czy zachodzą przesłanki do udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt humanitarny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Data odpowiedzi:
2023-09-11
Opis odpowiedzi:
Umorzenie postępowania (decyzja z 11 września 2023 r., nr 03-097/5/D-UMP/2023).
Komendant Placówki Straży Granicznej w Sz. umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzone wobec obywatela Federacji Rosyjskiej Pana A. I. Jak wynika ze sprawdzeń w dostępnych systemach teleinformatycznych, decyzja Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sz. z dnia 7 listopada 2022 r. o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu została wykonana w dniu 9 sierpnia 2023 r. przez przejście graniczne B. Zatem cudzoziemiec od dnia 9 sierpnia 2023 r. nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Komendant zauważył, że przedmiotem postępowania jest konkretna sprawa, w której Komendant Placówki Straży Granicznej w Sz. jest zobowiązany rozstrzygnąć na podstawie ustawy o cudzoziemcach. W zaistniałym stanie faktycznym w ocenie organu bezspornym jest, iż przedmiot postępowania przestał istnieć, ponieważ obecnie, obywatel Federacji Rosyjskiej Pan A. I., nie przebywa już na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem organ nie może rozstrzygnąć o udzieleniu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych. W przedmiotowym stanie faktycznym bezprzedmiotowość, która powstała z przyczyn natury faktycznej prowadzi do umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych.