Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichŻądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zgody na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2023-10-16.

Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.27.2023
Data sprawy:
2023-10-16
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zgody na pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wszczęcie, na podstawie art. 356 ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia A. K. M. K. zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 22 lipca 2021 r., po wszczęciu z urzędu i przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Komendant Placówki Straży Granicznej w Sz., decyzją orzekł o zobowiązaniu A. K. M. K. do powrotu do kraju pochodzenia. Od ww. decyzji nie zostało wniesione odwołanie. Decyzja stała się ostateczna.

Z informacji dostępnych Rzecznikowi wynika, że istnieje nowa okoliczność, która powodować może konieczność wyrażenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a która nie została zbadana w decyzji Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sz. Okolicznością wymagającą obecnie szczegółowego zbadania jest deklarowana m.in. w skargach kierowanych do Biura RPO orientacja seksualna i przynależność A. K. M. K. do społeczności LGBTQ+, co może narazić Cudzoziemca na realne niebezpieczeństwo dla jego życia i zdrowia w razie powrotu do kraju pochodzenia. Tym samym w przypadku Cudzoziemca spełniona może być przesłanka udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, wskazana w art. 348 ust. 1 pkt a. i b. u.o.c. Powrót do kraju pochodzenia, w przypadku przynależności do społeczności LGBTQ+, może zagrażać prawu do życia lub wolności, bądź narażać Cudzoziemca na nieludzkie traktowanie.

 


Data odpowiedzi:
2023-12-29
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (decyzja z 29 grudnia 2023 r., nr 03-097/1/D-ZPH/2023).
Komendant Placówki Straży Graniczne w Sz. odmówił udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej panu A. K. M. K. Mając na uwadze zebrany w sprawie materiał dowodowy. Komendant Placówki Straży Granicznej w Sz., dowody świadczące o zagrożeniu w kraju pochodzenia przedstawione przez pana A. K. M. K. w toku przedmiotowego postępowania, ocenił jako niewiarygodne i niespójne. Pan A. K. M. K. w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu w lipcu 2021 r. podczas przesłuchania strony nie wspomniał o swojej orientacji seksualnej. Powyższe tłumaczył obawami przed „problemami”. Dodatkowo, składając trzykrotnie wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, również nie podnosił kwestii swojej orientacji seksualnej. Okoliczność ta została ujawniona dopiero w sierpniu 2023 r. podczas składania czwartego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. W powiązaniu z brakiem dowodów na powoływane przez cudzoziemca okoliczności, powyższe zachowanie cudzoziemca prowadzi do uznania jego wyjaśnień, co do powodów ubiegania się o ochronę przed wydaleniem, za niewiarygodne oraz służące jedynie przedłużeniu trwających procedur i uniknięciu wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Ponadto, strona zmienia zeznania, co świadczy o ich eskalacji w kierunku uzyskania korzyści w postaci ochrony przed wydaleniem. Pan A. K. M. K. nie przedstawił żadnych dowodów w swojej sprawie na to, by doznał przemocy fizycznej ze strony rodziny swojej byłej żony. Nie próbował nawet zgłosić owych pobić czy gróźb Policji w I. Nie posiadał również udokumentowanych obrażeń po pobiciu ani zaświadczeń lekarskich. W świetle powyższych ustaleń organ uznał, że wobec ob. Republiki I. A. K. M. K. nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych, jak również nie zachodzą przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany.