Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2023-11-16.

Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.29.2023
Data sprawy:
2023-11-16
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Działając na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (dalej: "ustawa o RPO") w zw. z art. 182 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: "k.p.a.") Rzecznik wniósł o wszczęcie na podstawie art. 356 ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach (dalej: "u.o.c.") postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Panu I. L. zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z informacji dostępnych Rzecznikowi wynika, że istnieje nowa okoliczność, która może powodować konieczność wyrażenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a która nie została zbadana w decyzji Komendanta Placówki Straży Granicznej w Z. dotyczącej zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Okolicznością wymagającą obecnie szczegółowego zbadania jest intensyfikacja poboru do armii rosyjskiej w celu czynnego uczestnictwa w dalszej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w której po stronie agresora czynnie uczestniczą formacje zbrojne tworzone w Czeczenii i rekrutowane spośród osób narodowości czeczeńskiej. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, w Rosji cały czas trwa mobilizacja do walki w Ukrainie, a według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, w Czeczeni do armii może zostać wezwanych blisko 40 tysięcy ludzi. Pan I. L. jest w wieku poborowym i nie bez podstaw obawia się, że w przypadku wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia (właśnie Czeczenii) zostanie zmuszony do walki po stronie Federacji Rosyjskiej przeciwko siłom zbrojnym Ukrainy.