Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2024-02-16.

Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.32.2023
Data sprawy:
2024-02-16
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wszczęcie na podstawie art. 356 ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach (dalej jako: "u.o.c.") postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia panu R. M. zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotowe postępowanie zakończyło się wydaniem przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Cz. w dniu 17 października 2021 r. decyzji o zobowiązaniu pana R. M. do powrotu. Decyzja stała się ostateczna. Z informacji dostępnych Rzecznikowi wynika, że istnieje nowa okoliczność, która może powodować konieczność wyrażenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a która nie została zbadana w toku prowadzonego uprzednio postępowania, zakończonego wydaniem ww. decyzji przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Cz.

W ocenie RPO, okolicznością wymagającą szczegółowego zbadania jest zawarcie przez pana R. M. związku małżeńskiego z obywatelką Polski, panią A. S. Małżeństwo zostało zawarte w dniu 16 listopada 2023 r. w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej. Pan R. M. rozpoczął życie rodzinne w Polsce i jego sytuacja życiowa - już po wydaniu decyzji zobowiązującej go do powrotu - uległa zmianie. Wykonanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu w stosunku do cudzoziemca, który zawarł związek małżeński z obywatelką Polski skutkowałoby bowiem rozdzieleniem rodziny i uniemożliwiłoby panu R. M. prowadzenie dalszego wspólnego życia.