Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2024-02-21.

Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.37.2023
Data sprawy:
2024-02-21
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wszczęcie na podstawie art. 356 ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach (dalej jako: "u.o.c.") postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia panu Y. A. zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z informacji dostępnych Rzecznikowi wynika, że istnieje nowa okoliczność, która może powodować konieczność wyrażenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a która nie została zbadana w toku prowadzonego uprzednio postępowania, zakończonego wydaniem ww. decyzji przez Komendanta Placówki Straży Granicznej W. - O.

W ocenie RPO, okolicznością wymagającą szczegółowego zbadania jest możliwość posiadania przez pana Y. A. statusu uchodźcy na terytorium Ukrainy. W decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców z dnia 1 sierpnia 2023 r. o odmowie nadania panu Y. A. statusu uchodźcy i odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej organ uznał za udowodnione, że cudzoziemiec zamieszkiwał na terytorium Ukrainy, ubiegał się tam o udzielenie ochrony międzynarodowej, wszczęto wobec niego procedurę deportacyjną i otrzymał tam status uchodźcy. Jak zostało wskazane w ww. decyzji: "Zgodnie z opracowaniem Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia na temat Wnioskodawcy z dnia 19 maja 2023 r. jednoznacznie można stwierdzić, iż Cudzoziemiec otrzymał na Ukrainie status uchodźcy.

W związku z powyższym zasadnym wydaje się założenie, iż od decyzji odmownej władz Ukrainy z dnia 23 września 2021 r. Pan Y. A. złożył odwołanie, co przyczyniło się do ostatecznego uznania go na Ukrainie za uchodźcę jeszcze przed jego przyjazdem z Ukrainy do Polski".

 


Data odpowiedzi:
2024-05-29
Opis odpowiedzi:
Stanowisko nieuwzględnione (decyzja z 29 maja 2024 r., nr 14-901/4/D-ZPH/2024).
Komendant Placówki Straży Granicznej w W. odmówił udzielenia zgody obywatelowi Chin Panu Y. A. na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie Komendanta Placówki Straży Granicznej Panu Y. A. nie zależało na uzyskaniu ochrony, próby uzyskania takowej w ocenie organu są przedmiotową formą wykorzystania procedury ochronnej do przedłużenia pobytu na terytorium państw Unii Europejskiej. Cudzoziemiec dokonując subiektywnej oceny wybierał państwo, w którym podejmował próbę złożenia takowego wniosku. Zachowanie wymienionego nie wskazywało na to, by chciał on uzyskać status uchodźcy. Nie był on również w żadnym momencie zainteresowany jakąkolwiek formą pobytu w żadnym z krajów, w którym przebywał. Wymieniony wielokrotnie podnosił, iż w przypadku przekazania Go do Chin jego życiu grozi niebezpieczeństwo. Należy jednak zauważyć, iż w swych wystąpieniach Cudzoziemiec nigdy nie udowodnił, iż w Chinach spotkały go jakiekolwiek problemy związane z poglądami politycznymi. W oparciu o analizę okoliczności faktycznych ustalonych w sprawie Cudzoziemca stwierdzono, iż brak jest podstaw do twierdzenia, że w przypadku powrotu do kraju pochodzenia, zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego.