Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2024-04-11.

Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.6.2024
Data sprawy:
2024-04-11
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie dotyczącej zobowiązania cudzoziemca, pana R. R. I. M., do powrotu do kraju pochodzenia. Po zbadaniu sprawy Rzecznik doszedł do przekonania, że ze względu na nowe okoliczności, które zaistniały bądź wyszły na jaw po wydaniu ostatecznej decyzji o zobowiązaniu ww. cudzoziemca do powrotu, konieczne jest ponowne zbadanie sprawy przez uprawniony do tego organ, pod kątem możliwości udzielenia panu R. R. I. M. zgody na pobyt humanitarny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.