Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2024-04-24.

Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.541.46.2024
Data sprawy:
2024-04-24
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wszczęcie na podstawie art. 356 ust. 2 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach (dalej jako: "u.o c.") postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia panu A. Z. zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z informacji dostępnych Rzecznikowi wynika, że istnieją nowe okoliczności, które mogą powodować konieczność wyrażenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a które nie zostały zbadane w toku prowadzonego uprzednio postępowania, zakończonego wydaniem ww. decyzji przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w W. Okolicznością wymagającą obecnie szczegółowego zbadania są silne związki pana A. Z. z Polską, w której cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie od ponad 26 lat. Od dnia 24 czerwca 2004 r. pan A. Z. pozostaje w związku małżeńskim z obywatelką Polski, panią M. Z. Obecnie w toku jest sprawa o rozwód. Ponadto pan A. Z. od ponad dwóch lat pozostaje w związku z obywatelką Polski, panią K. Z., z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe i planuje dalszą przyszłość. Opuszczenie Polski przez pana A. Z. znacznie ingerowałoby w jego życie rodzinne, pogorszyłoby jego sytuację osobistą i wiązałoby się z zerwaniem wieloletnich kontaktów i znajomości, w tym bliskich więzi z najbliższymi osobami, które mieszkają w Polsce.