Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla zakładu – toru motocrossowego z dnia 2024-04-30.

Adresat:
Starosta powiatowy
Sygnatura:
V.7203.15.2024
Data sprawy:
2024-04-30
Rodzaj sprawy:
żądanie wszczęcia postepowania administracyjnego (ŻPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla zakładu – toru motocrossowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla zakładu – toru motocrossowego zlokalizowanego w L. Jednocześnie wskazał, że nie zgłasza udziału w postępowaniu administracyjnym wywołanym niniejszym pismem.

W ocenie RPO, sposób załatwienia sprawy przez Starostę L., tj. podjęcie działań bez formalnego wszczęcia postępowania w przedmiocie określenia dopuszczalnych poziomów emisji hałasu, stał się źródłem naruszenia praw osób, które są potencjalnie narażone na nadmierną emisję hałasu pochodzącego ze wskazanego zakładu. W postępowaniu administracyjnym prowadzonym w oparciu o art. 115a p.o.ś. osobom tym przysługiwałby przymiot strony. Tym samym, zaniechanie wszczęcia przewidzianej prawem procedury administracyjnej, a w konsekwencji niezakończenie jej orzeczeniem, które mogłoby się stać przedmiotem zaskarżenia, doprowadziło do naruszenia standardu wynikającego z art. 78 zd. pierwsze Konstytucji (prawa do poddania orzeczenia kontroli instancyjnej).