Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie doprecyzowania upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe z dnia 2003-01-10.

Adresat:
SEJM KOMISJA INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/420073/02/VI/607.3 RZ
Data sprawy:
2003-01-10
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie doprecyzowania upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe.

W dniu 31.10.2002 r. do Komisji Infrastruktury został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1044). W myśl art. 34 ust. 1 pkt 2 Prawa przewozowego, minister właściwy do spraw transportu określa w drodze rozporządzenia sposób ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. W odniesieniu do transportu zbiorowego gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, przepisy w tym zakresie określają odpowiednio rada gminy, rada powiatu albo sejmik województwa (art. 34 ust. 2). Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie podjęcia zmiany treści art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe, przy okazji zmiany pkt 1 tego przepisu i uzupełnienie o odpowiednie wytyczne, bowiem ustawa nie precyzuje, w jakim zakresie minister właściwy do spraw transportu powinien określić w rozporządzeniu wysokość opłat dodatkowych w każdej z przedstawionych w ustawie okoliczności.