Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dodatkowych, nieprzewidzianych ustawą o Policji przesłanek, od których spełnienia rozporządzenie MSWiA uzależnia przydział lokalu mieszkalnego na rzecz policjanta z dnia 2003-02-11.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/410665/02/V/503 RZ
Data sprawy:
2003-02-11
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dodatkowych, nieprzewidzianych ustawą o Policji przesłanek, od których spełnienia rozporządzenie MSWiA uzależnia przydział lokalu mieszkalnego na rzecz policjanta.

Rzecznik wnosi o stwierdzenie niezgodności § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludniania lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów, z art. 88 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6.04.1990 r. o Policji oraz z art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP. RPO występował wcześniej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie działań w celu wyeliminowania § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z obrotu prawnego, jednakże Minister nie podzielił zarzutów RPO. Stwierdził jednak, iż rozważy celowość zmiany redakcji kwestionowanego przepisu. Zmiany takie nie zostały jednak dokonane, co zmusza RPO do przedstawienia tej sprawy Trybunałowi Konstytucyjnemu. Treść zaskarżonego przepisu uzależnia przydział lokalu od kwalifikacji zawodowych policjanta, jego przydatności do służby i okresu służby. Upoważnienie zawarte w art. 97 ustawy o Policji nie uprawniało normodawcy do rozbudowania przesłanek, od których zależy przydział lokalu mieszkalnego na rzecz policjanta. Ponadto przepis § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia samoistnie i wbrew postanowieniom ustawy o Policji ogranicza w niedopuszczalny sposób podmiotowe prawa funkcjonariuszy Policji w zakresie prawa do mieszkania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-07-20
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29.06.2004 r., sygn. akt U 1/03).