Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby uregulowania statusu prawnego Czeczenów w Polsce z dnia 2003-02-12.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/430673/03/XV/1503 RZ
Data sprawy:
2003-02-12
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby uregulowania statusu prawnego Czeczenów w Polsce.

Konflikt w Czeczenii powoduje masową migrację obywateli Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej na Zachód. Na terytorium Polski przebywa obecnie około 3 tys. Czeczenów. Status prawny większości z nich pozostaje nieustabilizowany. Właściwe organy administracji publicznej rozstrzygają wprawdzie indywidualne sprawy Czeczenów w przewidzianych prawem procedurach, jednak nie rozwiązuje to problemu w wymiarze generalnym. Tylko nieliczni Czeczeni spełniają wymogi konieczne dla uzyskania statusu uchodźcy w Polsce bądź zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Czeczeni w większości pozbawieni są możliwości legalnej pracy, bezpłatnej nauki, pomocy socjalnej czy opieki zdrowotnej. Czeczenom nie przyznano w Polsce ochrony czasowej przewidzianej w ustawie o cudzoziemcach ani pomocy na podstawie Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny, na mocy której świadczono w Polsce pomoc uchodźcom z Bośni. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o pilne zainicjowanie niezbędnych regulacji prawnych oraz podjęcie skutecznych działań zmierzających do rozwiązania problemu pobytu uchodźców z Czeczenii w Polsce.

 


Data odpowiedzi:
2003-02-12
Opis odpowiedzi:


Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MSWiA z dnia 13.03.2003 r.