Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sprzeczności z Konstytucją zmian wprowadzonych w ustawie-Ordynacja podatkowa i ustawie o NSA odnośnie postępowania podatkowego oraz postępowania sądowego z zakresu podatków z dnia 2003-02-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/423846/02/VI/620 RZ
Data sprawy:
2003-02-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sprzeczności z Konstytucją zmian wprowadzonych w ustawie-Ordynacja podatkowa i ustawie o NSA odnośnie postępowania podatkowego oraz postępowania sądowego z zakresu podatków.

Prezes NSA i RPO wnoszą o stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny, że art. 24 b § 1 ustawy-Ordynacja podatkowa narusza zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa (art. 2 Konstytucji) oraz zasadę wolności działalności gospodarczej wyrażającą się w wolności układania swoich stosunków cywilnoprawnych, (art. 22 Konstytucji), nadając organom podatkowym i organom kontroli skarbowej, przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej, prawo do pominięcia skutków czynności prawnych z dokonania których może dla podatnika płynąć korzyść w postaci obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku; II. art. 14 § 2 Ordynacji podatkowej narusza prawo uczestników postępowania podatkowego do merytorycznego rozpoznania decyzji podatkowych w dwóch instancjach (art. 78 i art. 93 ust. 2 Konstytucji); III. art. 18 ust. 2 ustawy o NSA, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12.09.2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie innych ustaw w części, w której stanowi, że Sąd udziela odpowiedzi na pytania prawne przedstawiane do rozstrzygnięcia przez izbę skarbową oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych - narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego przez to, że nie określa przesłanek oraz trybu wystąpienia z pytaniem prawnym, co jest sprzeczne z zasadą poprawnej legislacji (art. 2 Konstytucji); IV. art. 59 ustawy o NSA w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12.09.2002 r. w części, w której stanowi, że w postępowaniu przed NSA w sprawach z zakresu prawa podatkowego stosuje się art. 122 ustawy - Ordynacja podatkowa, co przy uwzględnieniu, że w innych kategoriach spraw Sąd stosuje odpowiednio art. 7 Kpa, narusza zasadę równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-03-07
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 11.05.2004 r., sygn. akt K 4/03).