Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów związanych z wypełnianiem obowiązku przez właścicieli nieruchomości uprzątania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości z dnia 2003-02-26.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/427033/02/X/1003.5 RZ
Data sprawy:
2003-02-26
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów związanych z wypełnianiem obowiązku przez właścicieli nieruchomości uprzątania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczący obowiązku nałożonego na obywateli będących właścicielami nieruchomości lub władającymi nimi z innego tytułu, polegającego na uprzątaniu śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, jest nieprecyzyjny z uwagi na często występujące między ogrodzeniem (granicą) nieruchomości a chodnikami grunty gminne w postaci pasów zieleni, a także ze względu na problemy w ustalaniu przebiegu granicy nieruchomości bez odwołania się do stosownej dokumentacji, co skutkuje sprzecznymi interpretacjami właścicieli oraz służb podległych wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, a w konsekwencji karaniem właścicieli mandatami lub kierowaniem spraw do sądów grodzkich. W listach do RPO pojawia się także problem osób nie będących w stanie samodzielnie spełniać tego obowiązku z uwagi na podeszły wiek, choroby lub niepełnosprawność. Dotyczy to również obywateli posiadających nieruchomości położone w znacznej odległości od miejsca stałego zamieszkania. Osoby te nie wypełniając obowiązku sprzątania chodników popełniają wykroczenie, mimo iż nie jest to działanie umyślne. W świetle obowiązującego prawa nie ma możliwości przejęcia tego obowiązku przez gminę w zasygnalizowanych jednostkowych sytuacjach. Nie rozwiązuje tego problemu również art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie możliwości przeprowadzenia stosownych zmian w przedmiotowej ustawie i poinformowanie o zajętym stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-03-26
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MSWiA z dnia 26.03.2003 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji kwartalnej o pracy RPO, styczeń - marzec 2003 r.", str. 104).