Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy pszenicznej dla gmin w województwie małopolskim, poszkodowanych w wyniku powodzi z dnia 2003-03-11.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/405857/02/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2003-03-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy pszenicznej dla gmin w województwie małopolskim, poszkodowanych w wyniku powodzi.

Do RPO zwrócili się wójtowie gmin R., O. i D. T., z prośbą o wyjaśnienie przyczyn nieudzielenia, w wysokości wynikającej z wniosków poszkodowanych rolników, pomocy pszenicznej na podstawie art. 9 ustawy z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw. Przy udzielaniu pomocy pszenicznej nie brano pod uwagę i nie weryfikowano danych zawartych we wnioskach złożonych przez przewodniczących zarządów gmin. Konsekwencją takiego postępowania jest udzielenie znacznie niższej pomocy niż wynika to z dokumentacji. Wojewoda, nie poprzestając na weryfikacji wniosków rolników pod kątem wymogów stawianych przez art. 9 wspomnianej ustawy, w wyniku rażąco błędnego zastosowania tego przepisu, wydał wytyczne, w których nałożył na obywateli poszkodowanych w wyniku powodzi oraz gminy dodatkowe obowiązki, ograniczając ich prawa do uzyskania pomocy pszenicznej, przekraczając tym samym swoje ustawowe kompetencje. Działanie takie, w świetle postanowień Konstytucji RP, należy uznać za bezpodstawne. W przedmiotowej sprawie nastąpiło istotne naruszenie prawa wobec mieszkańców gmin R., O. i D.T. Istnieje również uzasadniona obawa, że może to dotyczyć także społeczności innych jednostek podstawowego podziału samorządowego. RPO zwraca się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponowne przeanalizowanie sprawy, przedstawienie stanowiska oraz propozycję rozwiązania tego problemu.

 


Data odpowiedzi:
2003-04-02
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MSWiA z dnia 2.04.2003 r.