Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pozbawienia uprawnienia do wspólnego rozliczenia należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych podatników, których małżonkowie zmarli w ciągu roku podatkowego lub przed złożeniem wspólnego zeznania podatkowego z dnia 2003-03-18.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/433534/03/VI/620.1.1 RZ
Data sprawy:
2003-03-18
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pozbawienia uprawnienia do wspólnego rozliczenia należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych podatników, których małżonkowie zmarli w ciągu roku podatkowego lub przed złożeniem wspólnego zeznania podatkowego.

Rzecznik wnosi o stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny, że art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie w jakim określona w nim metoda preferencyjnego obliczenia podatku od skumulowanych dochodów małżonków wyklucza jej stosowanie wobec podatników, których małżonkowie zmarli w ciągu roku podatkowego oraz podatników, których małżonkowie zmarli po upływie roku podatkowego, lecz przed upływem terminu do złożenia zeznań (30 kwietnia każdego roku) i nie zdołali podpisać przed śmiercią zeznania podatkowego, jest niezgodny z zasadą ochrony i opieki RP nad małżeństwem i rodziną, tj. art. 18 i 71 ust. 1 Konstytucji oraz zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej i wynikającą z niej zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, tj. art. 2 Konstytucji RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-03-09
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 4.05.2004 r., sygn. akt K 8/03).