Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie niezgodności z Konstytucją upoważnienia zawartego w ustawie o transporcie drogowym do określenia aktem podustawowym wymiaru kary pieniężnej za czyny niedozwolone w transporcie drogowym z dnia 2003-04-10.

Adresat:
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
Sygnatura:
RPO/424762/02/VI/623 RZ
Data sprawy:
2003-04-10
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie niezgodności z Konstytucją upoważnienia zawartego w ustawie o transporcie drogowym do określenia aktem podustawowym wymiaru kary pieniężnej za czyny niedozwolone w transporcie drogowym.

Przewoźnicy wykonujący transport drogowy kwestionują podstawę prawną ustalenia katalogu czynów niedozwolonych w transporcie drogowym i wysokości nakładanych kar za ich popełnienie. W Sejmie trwają obecnie prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, jednak w ust. 4 znowelizowanego art. 92 ustawy o transporcie drogowym ponownie umieszczono upoważnienie dla ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia wykazu naruszeń obowiązków lub warunków o których mowa w ust. 1 art. 92 oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia. Upoważnienie takie może stanowić naruszenie art. 42 Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 


Data odpowiedzi:
2003-04-10
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z dnia 30.07.2003 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji kwartalnej o pracy RPO, lipiec - wrzesień 2003 r.", str. 54).