Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie apelacji w postępowaniu uproszczonym z dnia 2003-07-02.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/401381/02/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2003-07-02
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie apelacji w postępowaniu uproszczonym.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, iż art. 505 9 § 1 ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.

W postępowaniu uproszczonym stworzono zamknięty katalog zarzutów apelacyjnych. Ponadto konstrukcja prawna zarzutów apelacyjnych ogranicza, a w znacznej części przypadków wyłącza w ogóle możliwość podważenia orzeczenia sądu pierwszej instancji, jak również ogranicza formalną możliwość skutecznego wniesienia apelacji, zwłaszcza przez stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika. Sąd drugiej instancji, podobnie jak sąd kasacyjny, jest związany ustaleniami faktycznymi poczynionymi przez sąd niższej instancji (poza przypadkami określonymi w art. 505 11 § 2 Kpc oraz art. 505 9 § 1 pkt 3 Kpc). Stoi to w sprzeczności z określonymi przez Trybunał Konstytucyjny wymogami dla środka zaskarżenia, który powinien umożliwiać merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu odwoławczym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-02-12
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 13.01.2004 r., sygn. akt SK 10/03).